اتوماسیون گزارش دهی پروژه های ساختمانی هلدیتگ پاسار

دسته بندی ها

وب سایت

تکنولوژی ها

PHP Laravel JavaScript Jquery Bootstrap Material MDB Git Composer

تصاویر و اطلاعات


پنل قدرتمند با دسترسی های مدیریت و کارمند و مشتری جهت ارسال گزارش روزانه توسط کارمندان به مدیریت و سپس مشاهده توسط مشتری.