سامانه مدیریت هوشمند شهری دنا

دسته بندی ها

وب سایت

تکنولوژی ها

PHP Laravel HTML CSS JQuery JavaScript Socket.io Node.js Realtime Connection Mapbox Map Bootstrap Material MDBootstrap Fontawesome

تصاویر و اطلاعات


سامانه مدیریت هوشمند شهری دنا


این وبسایت برای کنترل لوازم هوشمند در سطح شهر طراحی و تسعه داده شده است که دارای قابلیت های متعدد پیشرفته از جمله ارتباط آنی realtime و کنترل مکان و وضعیت می باشد.